Regulamin serwisu

DEFINICJE

1. Administrator – Sławomir Kobacki wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Exim Sławomir Kobacki pod adresem Strzeniówka, ul. Spacerowa 7A, 05-830 Nadarzyn, o numerze NIP 7731228968

2. Hotel4pet.pl - inaczej nazywany Serwisem, którym zarządza Administrator.

3. Użytkownik - osoba fizyczna, prawna lub organizacja korzystająca z Serwisu i posiadająca konto w Serwisie.

4. Konto Użytkownika - obszar Serwisu, w ramach którego Użytkownik może korzystać z funkcjonalności dostępnych po zalogowaniu się w Serwisie, np. dodawanie ofert, edycja danych kontaktowych itp.

5. Rejestracja - dobrowolne przekazanie danych w celu uzyskania dostępu do wszystkich usług oferowanych przez Serwis.

6. Oferta - informacja zamieszczona przez Użytkownika na łamach Serwisu, mająca na celu dotarcie do innych Użytkowników.

7. Płatność - opłata dla Administratora związana z realizacją usług seriwsu

II. INFORMACJE OGÓLNE

1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

3. Korzystanie z Serwisu oraz Usług oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie.

4. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celu realizacji usługi. Administrator może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu własnych usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.

5. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Administratora:

a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,

b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,

c) dostęp do poczty elektronicznej.

6. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

7. Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi nie wymagające rejestracji, w szczególności usługi informacyjne poprzez udostępnianie treści o ofercie, aktualnościach i usługach świadczonych w Serwisie.

8. Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi wymagające rejestracji, w szczególności:

a) umożliwia dostęp do Konta użytkownika,

b) umożliwia zamieszczanie Ofert świadczenia usług opieki czasowej nad powierzonymi zwierzętami,

9. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.

10. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Administratora w Serwisie.

11. Korzystanie z Serwisu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji. 12. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Administratora:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Serwisu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,

b) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych w Serwisie treści,

c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

III. REJESTRACJA W SERWISIE

1. Rejestracja w Hotel4pet.pl jest bezpłatna.

2. Z chwilą rejestracji, między Serwisem a Użytkownikiem zawarta zostaje umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

3. Rozwiązanie umowy następuje w momencie usunięcia konta Użytkownika z Serwisu.

4. W Serwisie mogą się rejestrować tylko osoby pełnoletnie.

5. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno konto.

6. Użytkownik ma możliwość założenia konta "Właściciela Zwierzęcia/Zwierząt" lub "Właściciela Hotelu dla Zwierząt" (zwanych również „Kontem użytkownika”). Rejestracja rozpoczyna się na stronie rejestracji, która stanowi nieodłączną część regulaminu.

7. Aby konto otrzymało status konta „Właściciela Hotelu dla zwierząt”, dane kontaktowe firmy przypisane do konta muszą być takie same jak dane kontaktowe firmy zamieszczone w rejestrze REGON Głównego Urzędu Statystycznego, CEIDG, KRS lub inny spis prowadzony przez organ państwowy. W wymienionych spisach, firma musi mieć status aktywnej, tzn. nie może mieć zawieszonej lub zakończonej działalności.

8. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią poniższego regulaminu i go akceptuje.

9. Poprawna rejestracja, to:

- bezbłędne wypełnienie przynajmniej wymaganych pól formularza rejestracyjnego,

- kliknięcie w link aktywacyjny zamieszczony w wiadomości e-mail otrzymanej przez

Użytkownika bezpośrednio po rejestracji,

- akceptacja konta przez administratora Serwisu, po której wysłana zostaje do Użytkownika wiadomość o aktywacji Konta użytkownika.

10. Użytkownik oświadcza, że podane podczas rejestracji dane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

11. Użytkownik jest zobowiązany dbać o to, aby jego dane w Serwisie były aktualne. W celu edycji danych należy zalogować się w Serwisie.

12. Użytkownik jest zobowiązany chronić swoje dane dostępowe do konta.

13. W przypadku podania przez Użytkownika błędnych danych kontaktowych podczasz rejestracji lub edycji (gdy konto było aktywne), konto zostaje bezpowrotnie usunięte.

IV. DODAWANIE I EDYCJA OFERT

1. Oferty mogą zamieszczać Użytkownicy, którzy posiadają aktywne konto w Hotel4pet.pl.

2. Dodanie oferty jest bezpłatne.

3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie ofert których treść:

a) nawołuje do popełnienia czynu zabronionego lub pochwala popełnienie takiego czynu,

b) obraża uczucia religijne innych osób poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca służącego do celów religijnych,

c) pomawia inną osobę, grupy osób, instytucje, osoby prawne lub inne podmioty o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu, działalności czy zajmowania określonego stanowiska,

e) znieważa lub zniesławia inne osoby a także godzi w dobre imię tych osób,

f) propaguje lub nawołuje do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym albo seksualnym,

g) narusza prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich,

h) ma charakter bezprawny,

i) zawiera odnośniki do innych stron internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie lub stron internetowych służących do wyłudzania danych,

j) zawiera informacje reklamowe lub marketingowe niedotyczące działalności osoby publikującej ogłoszenie lub dotyczące działalności konkurencyjnej w stosunku do Administratora.

4. Niedopuszczalne jest wielokrotne dodawanie tej samej lub bardzo podobnej treści oferty.

5. Niedopuszczalne jest regularne usuwanie i dodawanie tej samej treści oferty. Aby odświeżyć ofertę wystarczy przejść proces edycji bez konieczności zmiany treści oferty.

6. Niedopuszczalne jest działanie, które ma na celu ominięcie dokonania płatności rezerwację.

7. Użytkownik zamieszczając ofertę potwierdza, że ma pełne prawa autorskie do treści i zdjęć zawartych w ofercie.

8. Użytkownik z chwilą zamieszczenia ogłoszenia w Serwisie udziela Administratorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z treści w zakresie udostępniania ich w ramach Serwisu oraz innych mediach poprzez utrwalanie, zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie (w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie oraz emitowanie) w sposób umożliwiający wyświetlanie treści na urządzeniach elektronicznych z wykorzystaniem sieci Internet w każdym miejscu i czasie, niezależnie od liczby oraz formy dostępu.

9. Licencja o której mowa w pkt 8 udzielana jest przez Użytkownika bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i liczbowego oraz bez wynagrodzenia dla Użytkownika i innych podmiotów uprawnionych do treści. Licencja o której mowa w pkt 8 wygasa z chwilą usunięcia przez Użytkownika lub Administratora treści z zasobów Serwisu.

10. Serwis zastrzega sobie prawo do przechowywania treści nieaktualnych ofert w archiwum Serwisu.

11. Oferty udostępniane są w Serwisie po akceptacji ich przez Administratora.

V. PŁATNOŚCI

1. Aby móc skorzystać z niektórych usług między innymi potwierdzenia rezerwacji w ramach Serwisu, konieczne jest dokonanie płatności elektronicznej dostępnej po zalogowaniu.

2. Opłaty nie podlegają zwrotowi Użytkownikowi , który dokonuje potwierdzenia rezerwacji .

3. Opłaty są przekazywane na konto hotelu dla zwierząt w ciągu 24 godzin

4. W przypadku anulowania rezerwacji – rozliczenie następuje bezpośrednio pomiędzy właścicielem hotelu a użytkownikiem , który zarezerwował pobyt.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym. Użytkownik może rozwiązać umowę w każdym czasie za wypowiedzeniem w trybie natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Administratora: info@hotel4pet.pl.

2. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w postaci udostępnienia Konta użytkownika, Administrator usuwa Konta użytkownika z Serwisu.

3. Usunięcie Konta użytkownika może spowodować zakończenie odpłatnych usług świadczonych przez Administratora na rzecz Użytkownika bez przyznania Użytkownikowi prawa do otrzymania zwrotu płatności za zamówioną a niewykorzystaną w całości lub części usługę, chyba że świadczenie usługi nie zostało rozpoczęte.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym do usunięcia Konta użytkownika za 14-dniowy okresem wypowiedzenia w przypadku niestosowania się przez Użytkownika do postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym usunięcia Konta użytkownika w przypadku, gdy od ostatniej aktywności na Koncie użytkownika minęło co najmniej 6 miesięcy albo gdy od dnia rejestracji w Serwisie przez okres 3 miesięcy Użytkownik nie podjął żadnej czynności związanej z usługami świadczonymi za pośrednictwem Serwisu.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Administratora usług świadczonych za pomocą Serwisu, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres info@hotel4pet.pl.

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Administrator wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych.

3. Reklamację rozpatruje Administrator w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) a nie pochodzące od Użytkowników korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Administratora. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Administratora, skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Administrator informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy.

2. Administrator informuje, iż w przypadku otrzymania urzędowej lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych umieszczanych przez Użytkownika lub związanej z nimi bezprawnej działalności, niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych informując równocześnie Użytkownika o zamiarze i przyczynie uniemożliwienia dostępu do danych.

3. W przypadku, gdy dostęp do danych został uniemożliwiony przez Administratora ze względu na zdarzenie, o którym mowa w ust. 2 łącznie z powiadomieniem Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych, Administrator nie odpowiada za szkody poniesione przez Użytkownika w związku z uniemożliwieniem dostępu do danych.

4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i formę zamieszczonych treści. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich lub innych praw osób trzecich lub przepisów prawa, Administrator będzie kierował roszczenia te niezwłocznie do Użytkownika jako podmiotu odpowiedzialnego za zamieszczone treści, a Użytkownik przyjmie te roszczenia i w tym zakresie zwolni od odpowiedzialności Administratora.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań w Serwisie, w szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Użytkownika umowy zawartej z innymi osobami w związku z ogłoszeniami zamieszczonymi w Serwisie.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników w Serwisie i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Administratora.

7. Administrator nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne w Serwisie.

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu oraz szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia - gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.

9. W przypadku szkody poniesionej przez Użytkownika, a wynikającej z umyślnego działania Administratora, Administrator odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Użytkownika z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Administratora zostaje ograniczona do minimalnych granic odpowiedzialności dopuszczonych i określonych prawem właściwym ze względu na siedzibę Administratora lub według miejsca pobytu Użytkownika bądź też wynikających z odrębnych praw przysługujących konsumentom.

X. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator serwisu.

2. Zbiory danych osobowych Użytkowników zgłoszone są do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

3. Administrator stosuje środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną a także zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4. Dostęp do danych osobowych Użytkowników posiada Administrator na zasadach określonych w Regulaminie a także podmioty za pomocą, których Użytkownik dokonuje płatności, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoim regulaminami.

5. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizacji usług dostępnych w Serwisie, w celach marketingowych za odrębną zgodą Użytkownika oraz w celach księgowych.

6. Administrator zbiera oraz przetwarza następujące dane użytkowników:

a) imię i nazwisko,

b) adres,

c) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

d) adres poczty elektronicznej (e-mail),

e) numer telefonu.

7. Administrator informuje, iż podanie powyższych danych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do pełnej realizacji usług przez Administratora.

8. Administrator ma prawo do przekazania wybranych informacji dotyczących Użytkowników organom władzy bądź osobą trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

9. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz uzupełniania a także prawo do żądania ich usunięcia bądź zaprzestania przetwarzania. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowaną wiadomość na adres siedziby Administratora lub adres poczty elektronicznej bok@hotel4pet.pl.

10. Żądanie usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania może skutkować brakiem możliwości realizacji usług przez Administratora.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Administrator powiadomi w Serwisie na co najmniej 14 dni przed wejście w życie zmian w Regulaminie.

2. Administrator zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Serwisu lub wybranych funkcjonalności Serwisu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Administratora związanych z działaniem Serwisu.

3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Administratora, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.

5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Administratorem za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 11.11.2019 roku.

Korzystanie z Hotel4pet.pl jest równoznacznie z akceptacją treści regulaminu.